રાજકોટમાં મેડિકલ સ્ટુડન્ટે કરી આત્મહત્યા…કારણ માત્ર એટલું હતું કે…

ભારતના ગુજરાત રાજ્યમાં આત્મહત્યાની સંખ્યામાં વધારો થયો હોવાના અહેવાલો છે. સંબંધોની સમસ્યાઓ, નાણાકીય સમસ્યાઓ અને માનસિક તણાવ જેવા વિવિધ કારણોસર…